ANBI-verantwoording

ANBI-verantwoording Stichting Carpe Diem Bilthoven

Algemene informatie

Officiële naam: Stichting Carpe Diem
Oprichtingsdatum: 25 augustus 1995
KvK-nummer: 41187879 (Kamer van Koophandel Midden-Nederland)

Contactgegevens

Adres: Soestdijkseweg Zuid 255, 3721 AE Bilthoven
Telefoon: 030-2740876
E-mail: famwilken@yahoo.com

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: I.G.M. Wilken-Ligeon
Secretaris/penningmeester: P.M. Zwang
Beloningsbeleid: er is geen financiële vergoeding voor bestuursleden

Doelstelling en activiteiten

Het bieden van ruimtes aan praktijken en groepen op het gebied van gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke doeleinden.

Balans en staat van baten en lasten

Onderstaande balans en staat van baten en lasten is gebaseerd op de jaarrekening 2018.

BALANS 31-12-2018 31-12-2017
Activa in euro in euro
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Apparatuur 379 757
Financiële vaste activa
Lening u/g 3.550
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 2.011 2.480
Liquide middelen 9.755 18.411
Totaal activa 12.145 25.198
Passiva in euro in euro
Eigen vermogen
Algemene reserve -52.855 -52.052
Kortlopende schulden
Crediteuren 0 0
Overige schulden en overlopende passiva 70.000 77.250
Totaal passiva 12.145 25.198
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 2017
Omzet 65.584 93.852
Af: directe kosten 0 0
Bruto resultaat 65.584 93.852
Af: bedrijfskosten
      bedrijfskosten personeel
      bedrijfskosten huisvesting 66.600 76.381
      bedrijfskosten algemeen 4.210 5.187
      bedrijfskosten overige lasten 199 209
      bedrijfskosten afschrijvingen 378 378
Resultaat -5.803 11.697