ANBI-verantwoording

ANBI-verantwoording Stichting Carpe Diem Bilthoven

Algemene informatie

Officiële naam: Stichting Carpe Diem
Oprichtingsdatum: 25 augustus 1995
KvK-nummer: 41187879 (Kamer van Koophandel Midden-Nederland)

Contactgegevens

Adres: Soestdijkseweg Zuid 255, 3721 AE Bilthoven
Telefoon: 030-2740876
E-mail: famwilken@yahoo.com

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: I.G.M. Wilken-Ligeon
Secretaris: A.H.C. Vlasveld
Penningmeester: W.P. van Dijk
Beloningsbeleid: er is geen financiële vergoeding voor bestuursleden

Doelstelling en activiteiten

Het bieden van ruimtes aan praktijken en groepen op het gebied van gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke doeleinden.

Balans en staat van baten en lasten

Onderstaande balans en staat van baten en lasten is gebaseerd op de jaarrekening 2012.

BALANS 31-12-2012 31-12-2011
Activa in euro in euro
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris 2.123 2.772
Apparatuur 308 408
Financiële vaste activa
Lening u/g 4.200 5.200
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 697 1.430
Liquide middelen 4.097 14.489
Totaal activa 11.425 24.299
Passiva in euro in euro
Eigen vermogen
Algemene reserve 823 18.757
Kortlopende schulden
Crediteuren 0 4.953
Overige schulden en overlopende passiva 10.602 589
Totaal passiva 11.425 24.299
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 2011
Omzet 61.224 72.249
Af: directe kosten 970 1.459
Bruto resultaat 60.254 70.790
Af: bedrijfskosten
      bedrijfskosten personeel 167 497
      bedrijfskosten huisvesting 66.091 65.248
      bedrijfskosten algemeen 11.012 7.109
      bedrijfskosten overige lasten 169 233
      bedrijfskosten afschrijvingen 749 562
Resultaat -17.934 -2.85

9